ਵਹਿੰ ਦੇ ਹੰ ਝੂਆ

ਵਹਿੰ ਦੇ ਹੰ ਝੂਆ
ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਨਹੀ ਹੁੰ ਦੀ
ਲ਼ਫਜਾ ਚ ਮੁੱਹਬਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ..
ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤਾ ਕਦਰ ਕਰਿਉ ਕਿਉਕਿ ਕਿਸਮਤ ਹਰ
ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀ ਹੁੰ ਦੀ.
 
Top