ਤੇਰਾ ਅੜ ਅੜ WiFi

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰਾ ਅੜ ਅੜ WiFi ਚੱਲਦਾ ਨੀ,ਸਾਡਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਪਟਾਕੇ I-Phone ਨੀ__

Whatsapp ਤੇ Block ਸਾਨੂੰ ਕਰਗੀ, Ajje ਵੇਖੀ ਨਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਟੌਹਰ ਨੀ__:/
 
Top