ਨੀ ਰੰਗ ਤੇਰਾ

[MarJana]

Prime VIP
ਨੀ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਕਣਕ-
ਬੰਨਾ ਏ , ਤੂੰ fair lovely ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰ…ਚਲ
ਸਾਰਾ week ਨਾ ਸਹੀ , ਪਰ weekend ਤੇ
ਤਾਂ ਨਹਾਲਿਆ ਕਰ:hahaha
 
Top