ਨੀ Tainu ਯਾਰਾਂ Ton

ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਟੋਲਦਾ

ਅੱਜ ਮਾਰ ਕੇ Delete ਸਾਡਾ Number, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ
 
Top