ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੀ ਮਜ਼ਬੂਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ

ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ
 
Top