ਜਾਵੇਂ Daaru ਦੇ ਨਸ਼ੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਾਵੇਂ Daaru ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਚੜ੍ਹਦੀ__

ਜਦੋਂ ਜੱਟੀਏ ਤੂੰ ਨਖਰੇ ਜਿਹੇ ਕਰਦੀ__
 
Top