ਤੂੰ Senty ਹੋ ਜਾਵੇਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ Senty ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਬਸ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖਿਆ ਤੋਂ__

ਅਸੀਂ Desi ਚੰਗੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਯੈਕੀਆਂ ਤ
 
Top