ਨੀ ਤੂੰ China ਦਾ Apple ਰੱਖ ਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨੀ ਤੂੰ China ਦਾ Apple ਰੱਖ ਕੇ
ਹਵਾ ਕਰਦੀ ਆਂ
ਆਪਾਂ ਤੇ ਚੱਪਲ ਵੀ
Apple ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆਂ....... :
 
Top