ਛੱਡ ਗਈ ਐ ਵੈਰਨੇ ਤੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀ,,,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਛੱਡ ਗਈ ਐ ਵੈਰਨੇ ਤੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀ

ਪੈਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨੀ

ਪਾੜ ਕੇ ਨੀ ਟੈਂਟ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ

ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ

ਚਾੜ ਕੇ ਕੁਟਾਪਾ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ

ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਰੇਤਾ ਭੁੱਕਾਗੇ.............
 
Top