ਵਾਹ ਨੀ ਤਕਦੀਰੇ__

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵਾਹ ਨੀ ਤਕਦੀਰੇ__
.
.
ਬੀਜੀਆਂ ਸੀ ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਗ ਗਏ ਖੀਰੇ__
 

Similar threads

Top