ਵਾਹ ਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵਾਹ ਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਖੂਨ
ਦਾ ਵਪਾਰ__

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ Priyanka Chopra ਦੇ ਠੁਮਕਿਆਂ ਤੇ 6.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਓਂਗੇ ਵਾਰ__
 
Top