ਵਾਹ ਓ ਰੱਬਾ !

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵਾਹ ਓ ਰੱਬਾ ! ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾ ਨੂੰ__

ਅਗਲੇ ਪਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਾਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ__:/
 

Similar threads

Top