ਅੱਖਰਾਂ ਚ੍ ਜਿਓਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

"ਮੈਂ" ਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਣਾ ਓਹ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ...
ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੂੰਚ ਪਾਏ.......
ਨਾ "ਮੈਂ" ਓਹ ਕਿਨਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ...ਜੋ ਚਿਰ ਸਾਗਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਓਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ....
ਨਾ "ਮੈਂ" ਬਨਣਾ ਚਹੁੰਣਾ ਓਸ ਮੂਠੀ ਰੇਤ ਦੀ ਤਰਾਂ...ਜਿਹੜੀ ਅਕਸ ਆਪਣਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਜਾਦੀਂ........
"ਮੈਂ" ਓਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਨ੍ਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ... ਜਿਹੜਾ ਜਾਦਾਂ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੂੰ.........
ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ....."ਮੈਂ" ਓਹ੍ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ...
ਤਨ ਦੀ ਮੋਤ ਤਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮਰਦਾ..."ਮੈਂ" ਪਰ ਅੱਖਰਾਂ ਚ੍ ਜਿਓਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ.
 
Top