ਦਿਮਾਗ

GöLdie $idhu

Prime VIP
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,
ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ...
 

ALONE

VIP
1656695715152.gif
 
Top