ਦਿਮਾਗ

GöLdie $idhu

Prime VIP
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,
ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ...
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
KARAN ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਕੇ 2 Liners 2
J ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ 2 Liners 2
Top