ਦਿਮਾਗ

GöLdie $idhu

Well-known member
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,
ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ...
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
KARAN 2 Liners 2
J 2 Liners 2
Top