ਮਰਜੀ ਤਾ ਦਿਲ ਤੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮਰਜੀ ਤਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਚਲਦੀ ਆ__

ਅੱਖਾਂ ਤਾ ਵਿਚਾਰੀਆ ਐਵੇ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀਆ__:/
 
Top