ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਕੇ

KARAN

Prime VIP
ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਗਿਣ ,
ਕਦੀ ਦਿਲ ਤੇ ਹਥ ਰਖ ਕੇ ਪੁੱਛੀਂ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਿਸਦਾ ਸੀ ...!​
 
Top