ਚਾਰ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਚਾਰ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ, ਉਚੀ ਡੈਕ ਲਾਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਲੇਨੇ ਆ__

ਜੇ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਦੁਨਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਹਨੇ ਆ__
 
Top