ਮੈਨੂੰ ਦਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੀ ਰਬਾ੍ ...

rAJ06412

Well-known member
ਮੈਨੂੰ ਦਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੀ ਰਬਾ੍ ਪੀੜ ਤੋ ਬਚਾ੍,

ਨਈ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਕੇ, ਨਹਿਓ ਜੀਣੇ ਦੀ ੲੇ ਚਾਹ...!!
 
Top