ਬਸ ਦਰਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਸ ਦਰਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ__

ਦਿੱਲ ਮੈ ਕਿਸੇ ਤੋ ਹਾਰ ਲਿਆ__
 
Top