ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲਾ ਦਰਦ ਦਾ

BaBBu

Prime VIP
ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲਾ ਦਰਦ ਦਾ ।
ਤੂੰ ਜੇ ਤਕਣਾ ਹੈ ਮਿਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆ ।

ਦਰਦ ਦਾ ਸੀ ਚੰਦ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦਾ,
ਤੂੰ ਮਿਲੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸ੍ਹਾਵੇਂ ਮਿਟ ਗਿਆ ।

ਤੂੰ ਏਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਦਾ,
ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ।

ਰਾਤ ਇਕ ਐਸਾ ਪਰਿੰਦਾ ਚੀਕਿਆ,
ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਪਾ ਗਿਆ।

ਪਰਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕ੍ਹਾਲੀ ਹਵਾ,
ਵਣ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਪੱਤ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ?

ਤੇਰੀ ਹੈ ਰੰਗਾਂ-ਸੁਗੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰੇਸ,
ਤੂੰ ਕੀ ਖੰਡਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਭਲਾ ।

ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗੁਲਦਾਨ ਵਾਂਗ,
ਜਿਸ 'ਚ ਫੁਲ ਸਜਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰਦਾ।

ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ,
ਰਾਤ ਭਰ ਨਾ ਜਾਗ ਨਾ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜ ਕੇ,
ਮੈਂ ਬਦਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।

ਦੋਸਤੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੀ ਦਫ਼ਨ ਹੈ,
ਬਾਅਦਬ 'ਜਗਤਾਰ' ਏਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾ।
 
Top