ਏਸ ਰੁਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਬੀਤੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਡੰਗ ਹੈ

BaBBu

Prime VIP
ਏਸ ਰੁਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਬੀਤੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਡੰਗ ਹੈ ।
ਹਰ ਲਗਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਤਾਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ।

ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਡਣ ਦੇ ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਭੇਜ,
ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਾਂਗੂੰ ਤਿਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਡਾਢ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੈ ।

ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਰਚੀ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਬਾਸ,
ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਹਰ ਅੰਗ ਹੈ ।

ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਥਿਅਲੀ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਬਦਾ,
ਮੇਰਿਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛਿਆ ਥਲ ਬੜਾ ਹੀ ਦੰਗ ਹੈ ।

ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੈ,
ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਪਰ ਜ਼ੰਗ ਹੈ ।

ਉਡਦਿਆਂ ਪੰਖੇਰੂਆਂ ਦੇ ਪਰ-ਚਿਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ,
ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦੈ ਹਵਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ?

ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਬਦਨ ਤੇਰੇ 'ਚ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ,
ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ ।
 
Top