ਚੂਹਾ

[PaURwaL]

Elite
ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ bf ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ :
“ਜਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ,
ਚੂਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ
ਰਿਹਾ ਏ
ਮੂੰਡਾ: ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਲਾ ਦੇ ਚੂਹਾ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੁੜੀ: ਕੜਿੱਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਨੀ
ਮੁੰਡਾ : ਓ ਯਾਰ , ਕੜਿੱਕੀ ਫੜ ਲਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ
ਕੂੜੀ: ਜਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਆਂ
ਮੁੰਡਾ : ਚਲ ਗੁਆਢੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਾ.. ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ
ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ
ਜਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੜਿੱਕੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆਈ,
ਪਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ ਨੀ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਖਤਮ ਆ
ਮੂੰਡਾ: ਚਲ ਬਰੈਡ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਓਸੇ ਤੇ ਘੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ
ਕੁੜੀ: ਜਾਨੂੰ ਬਰੈਡ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀ ਤੇ ਘਿਉ
ਵੀ ਖਤਮ ਆਂ
ਮੁੰਡਾ : ਓ ਚਲ ਆਲੂ ਹੀ ਕੜਿੱਕੀ ‘ਚ ਫਸਾ ਦੇ,
ਚੂਹਾ ਆ ਜੂ ਆਪੇ
ਕੁੜੀ: ਜਾਨੂੰ ਆਲੂ ਵੀ ਖਤਮ ਆਂ
ਮੂੰਡਾ : ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੜਿੱਕੀ ਥੋਡੇ ਘਰ ਨੀ,
ਰੋਟੀ, ਆਟਾ, ਬਰੈਡ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਆਲੂ ਥੋਡੇ ਖਤਮ ਆਂ
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚੂਹਾ ਭੁੱਖੇ
ਨੰਗਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ
 
Top