ਅਸੀ ਇਕੱਲੇ ਆ

KARAN

Prime VIP
ਅਸੀ ਇਕੱਲੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ,ਤੂ ਖੁੱਸ ਵੱਸ ਨਾਲ ਰਕੀਬਾ ਦੇ....
ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀ,ਅਸੀ ਮਾੜੇ ਆ ਯਾਰ ਨਸੀਂਬਾ ਦੇ..
 
Top