ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ

ਵੇ Bhagat Singh'a ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤੇਰੀ ਸੋਚੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ
 

Similar threads

Top