ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾਂ ਪਿਆਰ

ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਰੱਬਾ …
ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ,,,,
ਇੱਕਠੇ ਰਹੀਏ ਇਦਾਂ ਜਿਦਾਂ,:ghug2
ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਖੰਡ ਹੋਵੇ ……
ਜੇ ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਵੱਢੇ ਉਸਨੂੰ
ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦੰਦ ਹੋਵੇ....​
 
Top