ਸ਼ਾਈਦ ਇਹ ਜਮਾਨਾ

KARAN

Prime VIP
ਸ਼ਾਈਦ ਇਹ ਜਮਾਨਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ
ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ...​
 
Top