ਜਦ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਅੱਖੀਆਂ..

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਦ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਅੱਖੀਆਂ..
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੌਣ ਨਾ..
ਅੱਜ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ ਸੱਜਣਾ..
ਨੀਦਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਣ ਨਾ....
 
Top