ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ__

ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਮਲੀਏ ਰੋ ਕੇ__
 
Top