ਸਾਰੀ ਰਾਤ

Rayone

Bad Boy With Good Heart
ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁੜੀ ਨੀਦੇਂ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ..

- Rayone
 
Top