ਤੂੰ ਉਮਰ ਚ ਕੁੜੀਏ ਛੋਟੀ ਏ ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ ਉਮਰ ਚ ਕੁੜੀਏ ਛੋਟੀ ਏ , ਐਂਵੇਂਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸੜਿਆ ਕਰ_____

ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈ ਜੂ___ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ID ਦੇ status ਪੜਿਆ ਕਰ___
 
Top