ਬੇਵਫਾ ਮਾਸ਼ੁਕ਼ ਤੇ ਗਿਦੜ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੇਵਫਾ ਮਾਸ਼ੁਕ਼ ਤੇ ਗਿਦੜ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੋਂਦੇ ਹਨ__

ਟੂਟੇ ਦਿਲਾ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਿਕ਼ ਤੇ ਲੰਡਰ ਕੁੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ__
 
Top