ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੱਚਿਆਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ__

ਜਰਾ ਠੋਕਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ_
 
Top