ਕੱਚੀ ਤੰਦ ਜਿਹੇ

gurshamcheema

ਸਾਨੂੰ ਮਾ
ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕੱਚੀ ਤੰਦ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਸੁਖਦ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕੋ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

**********
 
Last edited by a moderator:

Similar threads

Top