ਚੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਠੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਚੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਪਤੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ__

ਤੂੰ ਵੀ ਤੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਨੇਰੇ ਖੜਕੇ ਰਕਾਨੇ__
 
Top