ਸਬ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖਿਆਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਬ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖਿਆਲ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਨਹੀ__

ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਾ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ__
 
Top