ਪਤਾ ਨਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਤਾ ਨਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ__

ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹਿਆ ਓਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ_
 
Top