ਮੈਨੂ ਨਾ ਜਾਗਓ ....

ਮੈਨੂ ਨਾ ਜਾਗਓ ਨੀਦ ਚੋ,ਮੈਨੂ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਨੂੰ.
ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾ,ਵਿਛੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ................
 
Top