ਆਿਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਆਿਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿਭਾਨ ਦਾ__

ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ ਮੇਣਾ ਏ ਜਹਾਨ ਦਾ__
 
Top