ਯਾਰਾ ਦਾ ਬੁੱਲਟ ਜਾਵੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਯਾਰਾ ਦਾ ਬੁੱਲਟ ਜਾਵੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਾ__

ਮੋਡੇ ਤੇ ਰਾਫਿਲ ਦੁਨਾਲੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਫਲਾ ਅੱਥਰੀ ਮੰਡੀਰ ਦਾ__;)
 
Top