ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਦਿਨ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਹਸ ਖੇਡ ਕੇ ਕੱਟ ਲਉ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆ ਚੌ ਖੱਟਣਾ ਜੌ ਖੱਟ ਲਉ__

ਲੁੱਟ ਲਉ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੱਗ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਇਉ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰੌ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦਾ__
 
Top