ਵੱਟਾਂ ਸਾਂਭ -ਸਾਂਭ ਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵੱਟਾਂ ਸਾਂਭ -ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੱਟ ਜਮੀਨ ਦੀਆਂ__

ਰੱਖਦਾ ਗੱਭਰੂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸੱਜ ਿਵਆਹੀ ਨਾਰੀ__
 
Top