ਐਵੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵਧਾ ਲਈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਐਵੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵਧਾ ਲਈ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀਏ ਸਾਰਾ College ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਸੋਹਣੀਏ__
.
.
ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਬੱਸ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪੱਪੀ ਸੋਹਣੀਏ__
 
Top