ਫੁੱਲ ਤਾ ਫੁੱਲ ਹੈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਫੁੱਲ ਤਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀ ਤਾ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਸਹੀ__

ਆਸ਼ਕ਼ ਤਾ ਅੱਸੀ ਤੇਰੇ ਆ ਜੇ ਤੂ ਨਹੀ ਤਾ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹੇ ਸਹੀ__
 
Top