ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ__

ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ__
 
Top