ਕੁੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਓਪਰਿਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੁੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਓਪਰਿਆ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ__

ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣਿਆ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿਛੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ__
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
smart_guri ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ 2 Liners 1
J ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੇ 2 Liners 1
Top