ਕੁੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਓਪਰਿਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੁੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਓਪਰਿਆ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ__

ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣਿਆ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿਛੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ__
 
Top