ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਸ਼ ਤੇ ਵਿਗੜੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਸ਼ ਤੇ ਵਿਗੜੀ ਮਸ਼ੂਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਧੀ ਨੀ ਹੁੰਦੀ__

ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਲੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲ ਵਖਰੀ ਜੇ ਮਸ਼ੂਕ ਸਮ੍ਜਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ
ਗਲ ਵਖਰੀ__
 
Top