ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨੀ__

ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨੀ__
 
Top