ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਠਾ ਕਂਜਰੀ ਦਾ

KARAN

Prime VIP
ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ
ਕੋਠਾ ਕਂਜਰੀ ਦਾ.. ਇੱਥੇ
ਜਿਸਮ ਜਵਾਨੀ ਵਿਕਦੀ ਏ..

ਇੱਥੇ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ
ਪੈਂਦੇ.. ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਲ
ਸੁਹਾਨੀ ਵਿਕਦੀ ਏ..
ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸੱਭ
ਵਿਕਦੇ ਨੇ.. ਤੂੰ ਵਿਕਣਾ ਏ
ਤਾਂ ਆ ਸੱਜਣਾ..
ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਮੰਡੀ ਪੈਸੇ
ਦੀ... ਹਰ ਚੀਜ਼
ਵਿਕੇਂਦੀ ਭਾਅ ਸੱਜਣਾ..
ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਚਿਹਰੇ
ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ.. ਹੱਸਣੇ
ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਸੱਜਣਾ.. !!
 
Top