ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਮੰਡੀ ਪੈਸੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਮੰਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਵਿਕਦੀ ਸਿਰ ਭਾਅ ਸਜਣਾ__

ਇੱਥੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀ ਹਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਸਜਣਾ_
 
Top