ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਨਹਾਈਆਂ'ਚ ਹੋਵੇਗੀ__

ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬੋਹਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ__:(
 
Top